งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Coordinating Office
ม.แม่โจ้ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19? เตรียมส่งเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ม.แม่โจ้ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19เตรียมส่งเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านใดที่สนใจเพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้1) ส่งซองเปล่าขนาดไม่ต่ำกว่า 13x18 ซ.ม. พร้อมติดแสตมป์ 5บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง2) ส่งมาที่...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ 151 หมู่ 7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210ท่านจะได้รับเมล็ดพันธุ์จำนวน 2 ชุด (สำหรับตัวท่านเอง 1 ชุด และส่งมอบต่อให้คนที่ท่านรักอีก 1 ชุด) แต่ละชุดประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน 5 ชนิด คละกันไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม... 091 070 5757
9 เมษายน 2563     |      836
งานประสานงานเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ"
เมื่อวันจนทร์ที่ 7 มีนาคม 2559   งานประสานงานเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" โดยนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และนายอุทิศ บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักานป.ป.ช.) เป็นวิทยากร ในวันนี้ ณ ห้องประชุมประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคาร สกอ.
11 มีนาคม 2559     |      5919
ขาเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมเฮ! เหินฟ้าตะลุยญี่ปุ่น ไม่ต้องขอวีซ่า(แล้ว)
ญี่ปุ่นเตรียมวางแผนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยยกเลิกการขอวีซ่าเข้าประเทศ และได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลด้านนี้ โดยรวมหลายกระทรวงเข้าด้วยกันเช่น กระทรวงคมนาคมและกระทรวงต่างประเทศ  คาดว่าจะสามารถนำเสนอมาตรการผ่อนคลายกฏระเบียบการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ภายในปลายปีนี้ นอกจากนี้หน่วยงานใหม่ยังแนะนำให้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มีฐานะดีสามารถพักผ่อนที่ญี่ปุ่นในระยะยาวได้ โดยต้องแสดงสถานะทางการเงิน รวมถึงจัดทำข้อมูลภาษาต่างๆสำหรับพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวด้วย โดยหลังจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ จะรวบรวมคำแนะนำต่างๆ เพื่อรวมในแผนงานกลยุทธ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในเดือนถัดไป ที่มา :http://www.matichon.co.th
1 มกราคม 2557     |      3425
ทั้งหมด 1 หน้า