งานประสานงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานงาน
Tel. 023545553-4 , E-mail treerat@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 023545553-4 , E-mail vanida@mju.ac.th
พนักงานบริการ
Tel. 023545553-4 , E-mail jaras_c@mju.ac.th
พนักงานขับรถยนต์
Tel. 023545553-4 , E-mail montree_a@mju.ac.th