งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Coordinating Office

ที่อยู่ติดต่อ

งานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ชั้น 11)  328 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคาร 1
เขตราชเทวี  แขวงทุ่งพญาไท กทม.10400
 โทรศัพท์ 02-3545553 , 02-6105200 ต่อ5411 โทรสาร  02-3545554