บทความที่ได้จากที่บุคลากรงานประสานงานได้เข้าร่วมฟังบรรยาย/อบรม/สัมมนา นำมาถ่ายทอดความรู้เผยแพร่ทางwebsite

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กับ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 

> โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการสื่อสารดิจิทัล  (KM) สัญจร 

เรื่อง “ลดการใช้กระดาษ สู่โลกสะอาดด้วย Google Form 

>  เรื่อง “ITA ยุคใหม่   ประเทศไทย 4.0

> โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง“ปฏิบัติราชการแบบ ทันสมัยด้วย  

>โครงการส่งเสริมการเป็นผู้นำ สำนักงานอธิการบดี

> โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนกลยุทธ์และจัดทำ

> โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความ 

การต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   

การนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”  

> Chang to Shine : สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในยุค Thailand ๔.๐  

การขับเคลื่อนภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลยุคดิจิทัล

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

โรคอุบัติใหม่ 


 


ปรับปรุงข้อมูล 16/12/2562 13:01:42
, จำนวนการเข้าดู 462