งานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

ปรับปรุงข้อมูล : 1/10/2562 10:43:04     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 48

กลุ่มข่าวสาร :

วันที่ 30 กันยายน 2562 นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" โดยมี รศ.ดร. วีระพล ทองมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2563 และร่วมฟังความคิดเห็นภาพในอนาคตสำนักงานมหาวิทยาลัยในฝันของผู้บริหาร โดยรักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่นเสียต่อทิศทางการพัฒนาของสำนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด