ภารกิจหลักในการบริการของงานประสานงาน

 

 1. รับ –ส่งเอกสาร/พัสดุภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานต่างๆในเขต กทม. และปริมณฑล
 1. รับ-ส่ง เอกสารพัสดุภัณฑ์ ระหว่างงานประสานงาน กทม. กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่ ที่บริษัทขนส่งเอกชน ไปรษณีย์ สนามบิน
 1. อำนวยความสะดวกในการจัดรถยนต์ประจำงานประสานงาน เพื่อรับ-ส่งผู้บริหาร และ บุคลากรที่เดินทางมาประชุม/ภารกิจอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 1. อำนวยความสะดวกในการจองที่พัก โรงแรมต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร หรือตามคำร้องขอ
 1. เป็นตัวแทนในการประสานงาน/ติดต่อ/นัดหมายระหว่างผู้บริหาร/บุคลากรมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. อำนวยความสะดวกในการรับรองผู้บริหาร บุคลากรที่เดินทางมาประชุม/ภารกิจอื่น ๆ ในในกรุงเทพฯ และต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัย 
 1. จัดเตรียมของที่ระลึก/บัตรอวยพรและอื่น ๆ ในโอกาส/ประเพณีนิยม และ/หรือแสดงความยินดีเนื่องในวาระพิเศษต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 1. ปฏิบัติภารกิจแทนผู้บริหาร บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับวีซ่า สำหรับผู้บริหาร/บุคลากรที่เดินทางไปต่างประเทศ

           - การรับ - ยื่นเอกสารในการขอหนังสือนำวีซ่า  จากกระทรวงการต่างประเทศ

           - อำนวยความสะดวกในการขอตรวจลงตราวีซ่ากับสถานทูต และ/หรือ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทยสำหรับผู้บริหารและ/หรือ บุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ  
       (เฉพาะกรณีที่งานประสานงานฯสามารถยื่นเอกสารแทนได้เท่านั้น)

 1. อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบกำกับเครื่องราชฯ ในการรับ
  – ส่งคืน
  – และบัตรนัดหมายเข้าเฝ้าฯ รวมถึงการแก้ไขใบกำกับฯ
 1. อำนวยความสะดวกในการขอหีบเพลิงพระราชทาน - ขอดินพระราชทาน และขอน้ำหลวงอาบศพ  
 1. เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการรับเช็ค/ของบริจาค กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. อำนวยความสะดวก/ต้อนรับผู้บริหาร บุคลากรที่เข้ามาประชุมในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล และที่มาประชุม ณ ห้องประชุมของงานประสานงาน
 1. อำนวยความสะดวกในการบันทึกภาพ กิจกรรมของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมสรุปข่าวเผยแพร่ทาง  website มหาวิทยาลัย
 1. อำนวยความสะดวกในการรับรายงานตัว เข้ารับราชการ แทนหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
 2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือหน่วยงาน

 


ปรับปรุงข้อมูล 9/8/2562 11:16:35
, จำนวนการเข้าดู 254