KM งานประสานงาน


ปรับปรุงข้อมูล : 21/6/2561 15:13:04     อ่าน : 140

แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ศาสตร์ของพระราชากับการนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทอาเซียน

Chang to Shine : สื่อเปลี่ยนคนต้องปรับ

การนำหลักธรรมคำสอนของทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและดำรงชีวิอย่างมีความสุข

การต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ