งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Coordinating Office

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติ ความเป็นมา  เกี่ยวกับงานประสานงาน

               เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาค มีสถานที่ตั้ง ณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้การบริหารจัดการเรื่อง
ต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บุคคล
/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางล่าช้า ไม่คล่องตัว เพื่อให้การบริหารจัดการ
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดตั้ง  งานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ขึ้น ณ ส่วนกลาง  ทำหน้าที่เป็นหน่วย
งานกลางในการประสานราชการและดำเนินเรื่องต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อภารกิจทั้งหลายของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่วางไว้ โดย “งานประสานงาน”เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้                

               จัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยการแบ่งส่วนราชการภายใน ใช้ชื่อว่า  “หน่วยประสานงานสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
มีสถานที่ทำการ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

               ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓   มีสำนักงานเป็นของตนเอง ตั้งอยู่ ณ อาคารทบวงมหาวิทยาลัย (ชั้น ๑๑)  คือ อาคารสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในปัจจุบัน 

               ต่อมาวันที่ ๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ก.ม.มีมติอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลางเป็น ๗ งานและ ๑ หน่วย คืองานสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ งานคลังและพัสดุ 
งานประชาสัมพันธ์  งานอาคารสถานที่ งานแผนงาน งานสภาอาจารย์ และ หน่วยประสานงาน

 

               และจากขอบข่ายหน้าที่  ความรับผิดชอบที่มากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ก.ม. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน  
จาก  “หน่วยประสานงาน”  เป็น “งานประสานงาน” เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

 

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการประสานราชการ และดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับ บุคคล /หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่อยู่ในส่วนกลาง ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว

๒. เพื่อเป็นหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานและบุคคล ภายใน/ภายนอกด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว

๓. เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้วยการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ ส่วนกลาง แทนผู้บริหาร/บุคลากรของมหาวิทยาลัย

๔. เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ในการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ(งานซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของส่วนงานใด ส่วนงานหนึ่งโดยเฉพาะ) ณ ส่วนกลางให้ทันตามเงื่อนเวลาที่กำหนด

๕. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ปรัชญา

 

มุ่งเน้นบริการ      ประสานงานเป็นระบบ

ครบคุณธรรม      นำองค์กรก้าวไกล

                             

วิสัยทัศน์

         

             เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

พันธกิจ

                       

              เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานช่วยอำนวยการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว      

ีรีนีรน