งานประสานงาน ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2562 10:49:07     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 53

กลุ่มข่าวสาร :

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562  นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประสานงาน กองกลาง ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563”โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบนโยบายสำคัญ และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสัมมนาในครั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์องค์กร เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับบริบททั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้แต่ละหน่วยงานได้นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อ เป็นการเตรียมพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวล่าสุด