งานประสานงานเข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการสื่อสารดิจิทัล(KM) สัญจร

ปรับปรุงข้อมูล : 5/8/2562 9:57:29     ที่มา : งานประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 48

กลุ่มข่าวสาร :

    เมื่อวันที่1-2 สิงหาคม 2562  นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วยไป ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการสื่อสารดิจิทัล(KM) สัญจร ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท จ.เชียงใหม่  

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “รู้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางฝ่ายสื่อสารองค์กรได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพราะการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันนโยบายตามแนวยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรต่อยอดไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งทุกท่านในที่นี้จะต้องร่วมมือรวมใจกัน มุ่งมั่นในการทำงาน “ท้าทายกระบวนการ ดลบันดาลภาพฝัน ขยันถามไถ่
ให้กำลังใจเป็นนิจ พูด อ่าน คิด และทำเป็นแบบอย่าง
เพื่อร่วมกันสร้างมิติใหม่ให้แม่โจ้และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่สังคมอย่างกว้างขวางต่อไป

                   การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ด้านการสื่อสารดิจิทัล สร้างการรับรู้ ความเข้าใจนโยบายและแผนการสื่อสารองค์กร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อสำคัญของการทำงานด้านสื่อสารองค์กร อาทิ “การผลิตสื่อดิจิทัล และ Design thinking เพื่อเผยแพร่ข่าวสารสัมพันธ์ยุคองค์กรดิจิทัล”, “บุคลิกภาพและจิตวิญญาณของนักประชาสัมพันธ์ยุค 4.0”, “Creative Photographer” รวมถึงกิจกรรมกระบวนการถอดบทเรียนและ Workshop การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับทีมเครือข่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยในเข้มแข็งยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อสร้างมิติใหม่แห่งการทำงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในยุค 4.0

 

   การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันนโยบายตามแนวยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรต่อยอดไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งทุกท่านในที่นี้จะต้องร่วมมือรวมใจกัน มุ่งมั่นในการทำงาน “ท้าทายกระบวนการ ดลบันดาลภาพฝัน ขยันถามไถ่ ให้กำลังใจเป็นนิจ พูด อ่าน คิด และทำเป็นแบบอย่างเพื่อร่วมกันสร้างมิติใหม่ให้แม่โจ้และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่สังคมอย่างกว้างขวางต่อไป

                   การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ด้านการสื่อสารดิจิทัล สร้างการรับรู้ ความเข้าใจนโยบายและแผนการสื่อสารองค์กร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อสำคัญของการทำงานด้านสื่อสารองค์กร อาทิ “การผลิตสื่อดิจิทัล และ Design thinking เพื่อเผยแพร่ข่าวสารสัมพันธ์ยุคองค์กรดิจิทัล”, “บุคลิกภาพและจิตวิญญาณของนักประชาสัมพันธ์ยุค 4.0”, “Creative Photographer” รวมถึงกิจกรรมกระบวนการถอดบทเรียนและ Workshop การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับทีมเครือข่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยในเข้มแข็งยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อสร้างมิติใหม่แห่งการทำงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในยุค 4.0

 

ข่าวล่าสุด